Miljö, hållbar utveckling och grön livskvalitet

År 2035 ska Helsingborg, enligt visionen för staden, vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden. I arbetet mot visionens mål är miljöfrågorna viktiga eftersom de beslut och det liv vi lever idag påverkar kommande generationer. Vårt gröna avtryck får andra leva med. Därför är det viktigt att alla aktörer i vårt samhälle; staden, näringslivet, organisationer och medborgarna tar hänsyn till miljöaspekterna i sina beslut, val och handlingar. Endast tillsammans kan vi skapa grunden för en bra och hållbar miljö- och klimatpolitik.

Helsingborg är bra på miljö. 2009 utsågs Helsingborg till miljöbästa kommun av tidningen Miljöaktuellt. 2017 var Helsingborg återigen Sveriges miljöbästa kommun enligt tidningen Aktuell Hållbarhet som årligen rankar Sveriges kommuner utifrån deras miljöarbete. Rankningarna är resultat av det medvetna, långsiktiga och systematiska miljöarbete som bedrivits under de senaste mandatperioderna i Helsingborg och som involverar hela Helsingborg. Det Livskvalitetsprogram som tagits fram är ett led i det arbetet. I Livskvalitetsprogrammet vävs miljöfrågorna samman med social hållbarhet på ett unikt sätt i syfte att staka ut vägen mot den balanserade staden.

Modern miljöpolitik handlar mer om att underlätta för framtagandet av ny teknik och smarta lösningar som är både kostnadseffektiva och har begränsad miljö- och klimatpåverkan än att proklamera för ett levnadssätt från förr. Vi kan varken stoppa eller vrida tiden tillbaka, däremot kan vi främja innovation, nytänkande och ett miljösmart skapande som i sin tur ger oss ett hållbart samhälle. Miljö berör oss alla varför erfarenhetsutbyte och samverkan är grundläggande. För att lyckas behövs ett starkt och ansvarsfullt politiskt ledarskap. Det handlar om att informera, sprida goda exempel, inspirera och att skapa incitament för ökad miljömedvetenhet. I Helsingborg ska det vara lätt att göra rätt för miljön, i allt från sopsortering och hålla staden ren till att skapa förutsättningar för miljösmarta val och främjandet av ny miljövänlig teknik.

Moderaterna i Helsingborg vill:

  • Verka för fördjupad samverkan mot stranderosion mellan de kustnära kommunerna i Skåne innefattande bland annat en gemensam skrivelse till regeringen som efterlyser en nationell handlingsplan beträffande stranderosion,
  • Främja innovativa och högteknologiska branscher inom Familjen Helsingborg för att få fram ny teknik som främjar miljön,
  • Främja gröna tak och väggar med blå inslag i stadsrummet,
  • Teckna avtal med Fly Green Fund för samtliga stadens resor och verka för tillskapandet av en regional Fly Green Fund,
  • Verka för införandet av en “Grön gräddfil” – innebärande att miljöförbättrande åtgärder prioriteras i tillståndsprocesser,
  • Inför en årlig kampanj mot matsvinn i kommunala matserveringar,
  • Verka för att Helsingborgs stad byter ut krav på ekologiskt mot ett hållbarhetskrav,
  • Värna det lokala småskaliga fisket.
Tappade uppkopplingen