Grund- och gymnasieskola

Skolan är grundläggande vad gäller allas möjlighet att skapa sig en framtid och ett liv i trygghet. Det är i skolan som samhället lägger grunden för morgondagen och eleven lägger grunden för att uppnå sina drömmar och mål. Alla barn ska, oavsett bakgrund eller ekonomiska förutsättningarna, ges möjlighet till en bra start i livet genom en bra skola och utbildning.

Barn och ungdomar går i skolan för att lära. Skolan fyller även ett socialt och till viss del uppfostrande syfte, men skolans primära uppdrag är att ge barn och ungdomar de kunskaper de behöver för att klara sig som vuxna. Kunskapsinhämtningen får aldrig åsidosättas för annat och skolans fokus måste alltid vara ökad kunskap för eleverna. Som ett led i arbetet med att betona kunskapsuppdraget har Helsingborgs stad tjänstegarantier avseende läsa och räkna som en del av styrdokumentet för den kommunala grundskolan. Tjänstegarantierna innebär ett åtagande för den kommunala grundskolan att alla barn ska kunna läsa och räkna upp till en viss nivå efter årskurs ett. Tjänstegarantierna poängterar vikten av att läsa och räkna på ett sådant direkt sätt att vi behållit dem i våra styrdokument, trots att de numera framgår av skollagen.

För att öka elevernas måluppfyllelse och kunskapsinhämtning är goda pedagoger den enskilt viktigaste faktorn. Allt börjar med en god pedagog och det ledarskap som pedagogen visar i klassrummet. Moderaterna i Helsingborg vill se ökad undervisningstid för eleverna så att eleverna får mer tid med skickliga pedagoger. Läxhjälp efter skoltid kan vara ett komplement men kan aldrig ersätta lärarledd undervisningstid.

 

Moderaterna i Helsingborg vill:

 • Värna det fria skolvalet,
 • Verka för att skolor får möjlighet att införa omdöme i ordning och reda,
 • Arbeta för ökad studiero i skolorna,
 • Verka för att flickor och pojkar inte separeras i undervisningen på grund av kultur/religion,
 • Verka för att studieteknik blir ett obligatoriskt moment i undervisningen på grundskolan,
 • Stärka kopplingen mellan skolan och den lokala arbetsmarknaden,
 • Säkerställa ytterligare kompetensutveckling för lärarna avseenden digitala läromedel,
 • Förbättra förutsättningarna för flera yrkesgrupper i skolan så att läraren kan vara lärare samt verka för bättre valideringsprocesser avseende utländska lärarbetyg,
 • Säkerställa att programutbudet på Helsingborgs kommunala gymnasieskolor motsvarar efterfrågan på den lokala arbetsmarknaden samt att Helsingborgs stad erbjuder gymnasieprogram med praktisk sommarutbildning,
 • Verka för att möjligheterna till gymnasieprov utreds,
 • Att Helsingborg blir pilotkommun för att införa Yrkesskola.
Tappade uppkopplingen